Fred

Fredsvitnesbyrdet bygger også på kvekernes grunnleggende forståelse av forholdet mellom Gud og mennesker. Hvordan skulle man kunne forsvare å ta livet av et annet Guds barn, en potensiell kanal for erkjennelse av sannheten, uansett hvor villfarne de måtte synes i øyeblikket? Dette vitnesbyrdet har ført til at kvekere har tatt avstand fra og ikke vil delta i noen kriger eller i forberedelse til krig. Under den amerikanske borgerkrigen (1861 – 65) ble mange kvekere erklært for «ukjente» og i praksis utstøtt av sine kvekermenigheter hvis de deltok i militære aksjoner. Ettersom utskriving til militærtjeneste ble et allment krav for menn, begynte kvekerne å arbeide for lovendring slik at man kunne nekte av samvittighetsgrunner. I vår tid arbeider kvekere i mange land for å slippe å betale den del av skatten som går til militære formål, slik at de heller kan betale for et ikke-voldsforsvar. Det gir dem ingen «samvittighetsfrihet» å betale andre for å bruke avansert militært utstyr.

Fredsvitnesbyrdet er ikke bare en negativ holdning til krig, men har inspirert kvekere til å gjøre hva de kunne for å lindre nød og lidelse blant krigsofre på begge sider. Det innebærer også at kvekere arbeider for å kunne bidra til forsoning mellom folkegrupper eller nasjoner som er i konflikt. Det innebærer en stadig søking etter ikke-voldelige metoder til konfliktløsing ved hjelp av internasjonale rettsinstrumenter i form av konvensjoner og avtaler og strukturer som De forente nasjoner. Fredsvitnesbyrdet innebærer en vedvarende søken etter fred og sosial rettferdighet gjennom at enkeltmennesker og grupper prøver å vise ikke-voldelige teknikker i praksis for å fremme gjensidig forståelse og sosial utvikling. Det er f. eks. opprettet kvekerkontorer (Quaker United Nations Offices, QUNO) både i Genève og New York, og et kvekerråd (Quaker Council for European Affairs, QCEA) i Bryssel, for å kunne arbeide for kvekersynspunkter i viktige internasjonale fora, der politikere på høyt nivå møtes for å ta beslutninger i politiske, økonomiske og militære saker med konsekvenser for hele verden. Tradisjonelt har kvekere regnet det som viktig å «si sannheten til de mektige».

Create a website or blog at WordPress.com