Retningslinjer

Retningslinjer for oppbygning og virke i kvekersamfunnet
Organisasjonsnummer 975 937 380
Fastsatt 5. juli 2014

Kvekersamfunnet
er et religiøst samfunn som ut fra Jesu kjærlighetsbudskap og religiøs erfaring søker å fremme en åpen livsholdning hvor den indre åndelige fordypelse og aktiv omsorg for medmennesker på det personlige, sosiale og mellomfolkelige plan utgjør en helhet. Arbeidet for fred og mellomfolkelig forståelse, toleranse og sosial rettferd står sentralt i kvekersamfunnets virke.

Kvekersamfunnet har ikke noen fast nedtegnet trosbekjennelse.

Retningslinjene
er ment å skulle trekke opp visse rammer for Kvekersamfunnets oppbygning og virke. De erbindende der myndighetene krever det. Ellers er de ment å være retningsgivende og skape en organisasjonsmessig oppbygning som gir grobunn for åndelig vekst og fordypning og for samfunnsmessig engasjement og handling. De kan endres av årsmøtet etter behandling i månedsmøtene, Skriverutvalget og Samfunnsrådet.​

Kvekersamfunnet
er registrert som trossamfunn hos fylkesmannen i Rogaland i samsvar med Lov av 13. juni 1969 nr. 25, om trudomssamfunn og ymist anna. Hvert år sendes årsmelding til fylkesmannen bl.a. med opplysning om hvem som er Skriver (forstander) for samfunnet, regnskap og slik informasjon om antall medlemmer som følger av gjeldende lov og forskrift.​

Andaktsgruppene
er de grunnleggende enhetene i kvekersamfunnet. Resten av organisasjonsmønsteret er en videre kanalisering av liv og innsikt som har sitt utgangspunkt i andaktsmøtene.​

Månedsmøtet
er grunnenheten i Kvekersamfunnets oppbygning som saksbehandlende organisasjon. I månedsmøtet søker en å la religiøs innsikt og praktiske arbeidsoppgaver møtes slik at alle beslutninger og aktiviteter blir gjennomsyret av en religiøs grunnholdning.
Månedsmøte kan dannes på et sted eller i et distrikt hvor det er mange nok til å møtes regelmessig til andaktsmøte, og hvor det føles behov for et organ som tar opp forretningsmessige og praktiske saker.

Månedsmøtene er selvstendige medlemsgrupper som legger opp andaktsmøter, studiemøter, samtalemøter, sosialt arbeid og andre aktiviteter etter medlemmenes behov og interesser. Månedsmøtet kan fremme saker for Skriverutvalget, Samfunnsrådet eller årsmøtet. Dette gjelder særlig saker som har betydning for hele det norske kvekersamfunnet. Månedsmøtet kan behandle saker som Skriverutvalget, Samfunnsrådet eller årsmøtet ber månedsmøtet uttale seg om. Månedsmøtet fører sitt eget regnskap, velger sine egne tillitsvalgte (skriver, kasserer, representanter til Samfunnsrådet, osv.). Månedsmøtet kan også nedsette sine egne komiteer og utnevne egne kontaktpersoner for ulike aktivitetsområder. Når et Månedsmøte mottar skattfrie gaver via Årsmøtekassen, kan det bli nødvendig at regnskapet revideres av registrert revisor dersom beløpet er høyt nok til at det faller inn under regelverkets bestemmelser om dette.

Månedsmøte holdes vanligvis hver måned (unntatt i sommermånedene). Referater fra de enkelte månedsmøtene sendes medlemmene.
Månedsmøtet hjelper til med å arrangere årsmøter, skriverutvalgs- og samfunnsrådsmøter.


Nye medlemmer
tas opp av månedsmøtet etter søknad og samtale med to medlemmer som pekes ut av månedsmøtet. Det blir lagt vekt på at de som tas opp som medlemmer kjenner seg hjemme i andaktsmøtet og føler at de deler kvekernes grunnleggende livsholdning.
Når personer som er medlemmer i ett månedsmøte flytter til et annet – i Norge eller i utlandet – regnes de vanligvis ikke som nye medlemmer. Deres medlemskap overføres etter avtale mellom de respektive månedsmøtene.​

Beslutninger
fattes i kvekersamfunnet på grunnlag av det møtet som helhet mener er rett. Votering benyttes ikke. En prøver å komme fram til løsninger som alle kan godta. Vedtak bør formuleres og protokolleres under selve møtet. Saker som det ikke oppnås enighet om, blir utsatt på den måten at en lar saken modnes over tid og tar den opp senere for å prøve å løse den da.

Kvekerdemokratiet bygger på den erkjennelse at den enkelte ser stykkevis. Når de enkelte medlemmene bidrar med sin innsikt i en gruppe, vil den innsikt som gruppen som helhet kommer fram til, gå videre enn den enkeltes oppfatning og gi en riktigere og sannere erkjennelse. Kvekerdemokratiet har som en forutsetning at løsninger som er i pakt med sannheten kan finnes. Disse løsningene prøver en å søke fram mot ved å gi saksbehandlingen en religiøs dimensjon, som består i å være åpen og lyttende overfor det av Gud i hverandre, og å legge sakene fram for Gud i stille andakt.

Årsmøte
holdes hvert år for å føre videre innsikt og aktiviteter som har vokst fram i månedsmøtene og blant medlemmene. Årsmøtet er det organ som på vegne av Kvekersamfunnet tar stilling til aktuelle religiøse eller samfunnsmessige spørsmål. Årsmøtet fatter bindende vedtak i saker som angår hele kvekersamfunnet. Årsmøtet trekker opp retningslinjer for kvekersamfunnets virke.
Årsmøtet godkjenner rapporter og regnskap og bevilger de nødvendige midler til drift og gjennom- føring av arbeidsoppgaver. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet holdes vanligvis i juni.
Rapporter fra månedsmøter, komiteer osv. som skal legges fram på årsmøtet, må være sendt til skriverutvalget innen 6 uker før årsmøtet.

Skriveren
blir valgt av årsmøtet og er Kvekersamfunnets fremste tillitsvalgte. Skriverens viktigste oppgave består i å være åpen for og bringe til uttrykk de religiøse tanker og erfaringer og praktiske aktiviteter som vokser fram i kvekersamfunnet.
I denne funksjonen inngår det å lytte til, stimulere og støtte, samle og føre videre det som beveger seg i gruppene og blant enkeltmedlemmer, og komme med ideer og forslag på grunnlag av det og ut fra egen erfaring. Dette vil gi seg uttrykk i møteledelse ved årsmøter, samfunnsråds- og skriverut- valgsmøter, i det daglige virke som skriver og i skriverens kontakter med enkeltpersoner og grupper i kvekersamfunnet.
Overfor myndighetene fungerer skriveren som forstander for Kvekersamfunnet slik loven krever, og har rett til å være «statens vitne» etter ekteskapsloven over hele landet.

Skriverutvalget
velges av årsmøtet og består av skriver og kasserer og kan ha 3 – 5 medlemmer i alt. Skriverutvalget står for den daglige driften av Kvekersamfunnet. Medlemmene fordeler de praktiske oppgavene mellom seg. Skriverutvalget møter etter behov, vanligvis 3 – 4 ganger i året.

Skriverutvalget er ansvarlig for at årsmøtets og Samfunnsrådets beslutninger i økonomiske og andre saker blir gjennomført. Det har ansvaret for å planlegge Samfunnsråd og årsmøte og utarbeider en samlet årsmelding om virksomheten i Kvekersamfunnet på grunnlag av rapporter fra samtlige månedsmøter, komiteer, kontaktpersoner og representanter.


Kassereren
velges av årsmøtet og følger de retningslinjer som blir trukket opp av årsmøtet. Kassereren sørger for at revidert regnskap blir lagt fram for årsmøtet og setter sammen med Skriverutvalget opp forslag til budsjett som sendes ut med årsmøtepapirene. Regnskapet revideres av autorisert revisor.

Regnskapsfører/kontorhjelp
kan engasjeres av skriverutvalget ved behov, innenfor de rammer som er fastlagt av årsmøtet.

Samfunnsrådet
behandler saker som kommer fram i perioden mellom to årsmøter. Samfunnsrådet har besluttende myndighet i prinsipielle og økonomiske saker som angår hele kvekersamfunnet. Samfunnsrådet godkjenner foreløpig årsmelding og regnskap for foregående kalenderår før oversending til Fylkesmannen, i samsvar med myndighetenes Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til livssynssamfunn og trossamfunn.

Samfunnsrådet har et spesielt ansvar for endelig valg av emne for årsmøtet. Kvekersamfunnets legatmidler disponeres av Samfunnsrådet, og Samfunnsrådet behandler søknader om tildeling av legatmidler.
Samfunnsrådet består av Skriver, kasserer, øvrige Skriverutvalg, 2 representanter fra hvert av månedsmøtene, 1 representant fra hver av de etablerte andaktsgruppene, 1 representant fra Kvekerhjelp. Månedsmøteskriver kan velges som representant. Andre kan innkalles etter behov og arbeidsoppgaver.

Samfunnsrådet møter i regelen en gang i året, vanligvis i februar. Samfunnsrådets møter er åpne for medlemmene av kvekersamfunnet.

Valgkomité
Årsmøtets valgkomité består ideelt av ett medlem fra hvert Månedsmøte. Hvert månedsmøte utpeker sin representant til valgkomiteen som skal oppnevnes av årsmøtet. Medlemmene skiftes ut etter tur, slik at det alltid er noen erfarne medlemmer i komiteen. Valgkomiteen arbeider etter retningslinjer utarbeidet av Årsmøtet.

Økonomi
Kvekersamfunnets virke finansieres av gaver som de enkelte medlemmene bidrar med, avkastning fra investeringer og ved refundert kirkeskatt fra stat og kommune, av myndighetene kalt “tilskudd”.

Tidsskriftet Kvekeren
skal gi uttrykk for Kvekersamfunnets religiøse syn og livsholdning, og prøve å se aktuelle spørsmål i et kvekerperspektiv. Det skal gi informasjon om kvekersamfunnet og kvekertanker utad.

Årsmøtet velger en redaksjonskomité som består av redaktør og opptil 5 medlemmer, samt kasserer og ansvarlige for abonnentregister og ekspedisjon (utsendelse). Retningslinjene for bladets drift trekkes opp av årsmøtet, mens det redaksjonelle ansvar bæres av redaktøren. Redaksjonskomiteens oppgave består blant annet i å skaffe og tilrettelegge stoff i samarbeid med redaktøren.

Kvekerforlaget
er opprettet av Kvekersamfunnet som kvekersamfunnets forlag med Kvekersamfunnet som eier. Kvekerforlagets oppgave er å publisere skrifter som gir uttrykk for kvekernes tenkning når det gjelder religiøse og samfunnsmessige spørsmål, og annen litteratur som Kvekersamfunnet anser viktig.
Årsmøtet trekker opp de generelle retningslinjene for forlagsvirksomheten og velger en forlagskomité på inntil 5 medlemmer for å stå for den daglige driften og det redaksjonelle ansvar.

Publikasjonskomité
Medlemmer av KVEKERENs redaksjonskomité og forlagskomiteen danner tilsammen en publikasjonskomité med mellom 5 og 10 medlemmer.


Andre komiteer
kan velges når det er behov for det. Vanligvis blir andre komiteer valgt for ett eller to år av gangen. Alle komiteer legger fram rapport, og om bevilgede midler er nyttet, revidert regnskap for årsmøtet.

Representasjon
Friends World Committee for Consultation (Kvekernes Verdenskomité).
Årsmøtet velger to medlemmer og to varamedlemmer til FWCC. Medlemmene har møterett på årsmøtene til Seksjonen for Europa og Midtøsten og på plenarmøtene til hele Verdenskomitéen.

Quaker Council for European Affairs (QCEA)
Årsmøtet velger en representant og vararepresentant til QCEA.

Norges kristne råd
Årsmøtet velger representant og vararepresentant til Norges kristne råds rådsmøte. Det velges også representant og vararepresentant til ulike komiteer og fora som opprettes av rådet. Kvekerhjelp foreslår representant til fagkomiteen for U-landsinformasjon.

Norges Fredsråd
På vegne av Årsmøtet velger Kvekerhjelp to representanter og to vararepresentanter til Norges Fredsråds årsmøte. Alle medlemmer i de organisasjonene som er tilsluttet Fredsrådets medlemssamfunn har talerett på Fredsrådets årsmøte, men bare to representanter har stemmerett. I tillegg kan Skriveren eller et medlem av SU møte på ledermøter som Fredsrådet innkaller til.

Andre kontaktpersoner eller representanter
for et bestemt arbeidsområde kan velges når det er behov for det. Vanligvis blir disse valgt for ett eller to år av gangen. De avlegger rapport til årsmøtet.

Fullmakt til å underskrive dokumenter på vegne av Kvekersamfunnet
Signaturrett innehas av årsmøteskriver og kasserer i fellesskap. Skriverutvalget bestemmer hvem som skal ha prokura på driftskontoen.

Fullmakter for Kvekerforlaget:

Rett til å tegne forlagets firma og prokura har de som er registrert med disse fullmakter i offentlige registre.

Andre fullmakter:
Underskriftsrett og tilvisningsrett for andre komiteer og verv blir som bestemt av Kvekersamfunnets årsmøte eller det organ årsmøtet har oppnevnt til å bestemme dette.

Kvekerhjelp
ble opprettet som det norske Kvekersamfunnets organisasjon for utvikling, fred og menneskerett. Kvekerhjelp er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 971 273 089 og er et selvstendig rettssubjekt med egen medlemsmasse.

Essendrop AS
Styret i Essendrop AS består av årsmøteskriver og kasserer. Skriver møter i generalforsamlingen. Oppløsning av aksjeselskapet krever vedtak i skriverutvalget.

Oppløsning
Ved oppløsning, skal gjenværende midler tilfalle formålet slik det fremgår av de to første avsnittene.


Samfunnsrådet 8. mars 2014 besluttet å endre navnet fra Vennenes Samfunn Kvekerne til Kvekersamfunnet, med fast registrert engelsk oversettelse som skal fremgå av brevpapir, etc.: The Religious Society of Friends (Quakers) in Norway. Retningslinjene er endret av årsmøtet 2014 i samsvar med denne beslutningen.

Retningslinjer for oppbygning og virke i Kvekersamfunnet.