Råd og spørsmål

Kvekerforlaget, juni 2004

Denne utgaven av Råd og spørsmål bygger på Advices and Queries vedtatt av Britain Yearly Meeting i 1994, men med nokså omfattende endringer. Som ledd i prosessen med å komme fram til en revidert norsk utgave, har vi utgitt to prøveutgaver som har vært grundig drøftet blant medlemmene. Under arbeidet ble det tydelig at det ville være riktig å beholde mange av formuleringene som vi er glad i fra den norske 1967-utgaven, og som har hatt spesiell betydning for det norske Årsmøtet.

Rekkefølgen av rådene og spørsmålene i den utgaven vi nå utgir, er endret i forhold til tidligere utgaver. Det er gjort for at det skulle bli lettere å finne fram i dem. Selv om noen av rådene refererer seg til mer enn én problemstilling, er rekkefølgen nå stort sett slik at de første avsnittene handler om den personlige gudserfaringen, deretter følger avsnitt om andakten og erfaringen med den stille andakten. Etter disse følger avsnitt om kvekerfellesskapet med andakter for forretningssaker. Så kommer avsnitt om livet i nære fellesskap i og utenfor kvekersamfunnet, og avslutningsvis følger råd og spørsmål som kan knyttes til de tradisjonelle vitnesbyrdene.

Fra den første utgaven av Råd og Spørsmål 1656:

«Elskede brødre, dette pålegger vi dere, ikke som noen fast regel eller rettesnor, men for at dere kan bli ledet av det lys som er rent og hellig og således vandre og bli i lyset. Måtte disse ting bli oppfylt, ikke etter bokstaven, men etter ånden. For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende.»

1. KJÆRE VENNER, ta imot på enhver tilskyndelse som har sitt utspring i kjærlighet og sannhet, for slike impulser vitner om Guds ledelse.  Vær trofaste og tålmodige; ta oppgaven som sannhetens talsmenn alvorlig. Stå ikke imot Guds virke i dere. Lyset fra Gud viser oss det mørke i oss og leder til nytt liv.

2. La alt i livet komme inn under Åndens ledelse. Er du åpen for den helbredende kraften i Guds kjærlighet? Hvordan kommer den til uttrykk i ditt liv? Ta vare på «det av Gud» i deg, slik at Guds kjærlighet kan vokse i deg og lede deg. La andakt og dagligliv berike hverandre.

3. Ta vare på din gudsopplevelse, hvordan den enn måtte komme til deg.  Ta vare på dine egne erfaringer og søk i samtale med andre å utdype dem.  Tvil og spørsmål kan også føre til åndelig vekst og større bevissthet om Lyset som er i alle.  Husk at kristendom ikke er teori, men en vei.

4. Ta deg tid til å lære av andre menneskers erfaringer av Lyset.  Sett også av tid til å studere Bibelen, kvekerskrifter og annen litteratur som kan vise Guds veier.  Del villig med andre det du har lært. Respekter andres erfaringer og meninger, men vær ikke redd for å snakke om det du selv har funnet eller om dine verdier.

5. Søk i enhver situasjon å være åpen for Guds nærvær, også i hverdagens aktiviteter. Åndelig utvikling fortsetter hele livet og ofte på uventede måter. Det er inspirasjon å hente overalt omkring oss, i naturen, i vitenskap og kunst, i arbeid og vennskap, i sorg så vel som i glede. Vær alltid rede til å motta innsikt hvor den enn måtte komme fra. Vis sunn kritikk overfor nye ideer og teorier.

6. Vennenes Samfunn Kvekerne har sine røtter i den kristne tradisjonen og har alltid søkt inspirasjon i Jesu liv og lære.  Hva betyr denne arven for din tro?  Jesus viste oss kjærlighet i praksis.  Hans liv lærer oss hva det betyr, og hva det kan koste å leve etter Guds vilje. Hvilken utfordring og inspirasjon kan du finne i hans gudsforhold?

7. Vær ærlig overfor deg selv.  Finnes det ubehagelige sannheter som du viker unna?  Mist ikke motet når du kommer til kort. I andaktsfellesskapet søker vi å oppleve Guds kjærlighet og finne styrke til å fortsette med nytt mot. Vær rede til å søke råd og hjelp hos andre.

8. Sørg for at du ofte tar deg tid til stille stunder der du er åpen for Den hellige ånd. I stillheten kan vi få en dypere opplevelse av det guddommelige og finne en indre kilde til styrke. Søk en indre stillhet i dagliglivets mange gjøremål.  Hold både deg selv og andre i Lyset, i visshet om at Guds kjærlighet omfatter alle. Ha i ukens løp søndagens andaktsmøte med i dine tanker og bønner. Kom til andakten med hjerte og sinn beredt.

9. Vi kan holde andakt alene, men når vi samles med andre i stille venting, kan vi få en dypere opplevelse av Guds nærvær. I andaktsmøtet søker vi en samlende stillhet, der alle kan få oppleve at kraften i Guds kjærlighet fører oss sammen og leder oss. Andakten blir hellig når vi opplever Den hellige Ånd iblant oss og tar imot utfordringen til å leve som Jesu disipler.

10. I andakten åpner vi oss for samfunn med Gud og for ledelse fra Den hellige Ånd.  Overgi deg selv og alt det som opptar deg til Guds ledelse, så du kan oppleve “det onde i deg svekket og det gode løftet fram.” Kom regelmessig til andakten, selv om du er sint, trett, nedtrykt eller føler deg tom.

11. Når du føler deg bekymret eller ukonsentrert under andaktsmøtet, kan det være til større hjelp å holde forstyrrende tanker i Lyset enn å la seg fristes til å gruble over dem. Ta imot andres budskap med vilje til forståelse.  Søk den dypere mening i det som blir sagt.  Husk at ord som for én kan synes å ha liten verdi, for andre kan være som et ord direkte fra Gud. Vi deler alle ansvaret for andaktsmøtet enten vi bidrar i stillhet eller gjennom det talte ord.

12. Ta det ikke for gitt at du aldri skal si noe i andaktsmøtet.  Selv få ord vil, når de kommer fra hjertet, kunne åpne for fyldigere vitnesbyrd fra andre. Når du føler deg ledet til å tale, vent tålmodig på visshet om at tilskyndelsen er riktig og tidspunktet det rette. La ikke følelsen av egen utilstrekkelighet holde deg tilbake. Be om at det du sier må springe ut av dyp erfaring, og stol på at du vil finne de rette ordene. Reis deg hvis du kan, tal høyt og tydelig, og vær følsom overfor behovene hos de andre som er til stede. Pass på at du ikke taler for ofte eller gjentar deg selv.  Vær

varsom med å komme med unødige eller forstyrrende tilføyelser mot slutten av møtet.

13. En uttalt bønn kan på en vidunderlig måte trekke de tilstedeværende inn i samfunn med Gud og med hverandre, selv om ordene er ufullkomne og nølende. Bønnens ånd vil være levende i en gruppe der opplevelsen av samhørighet er ekte. I et andaktsmøte hvor det er vanskeligheter, kan bønn bedre enn noe annet bringe helbredelse.

14. La andakten gi næring til hele livet. La Guds kraft virke i dere og trekke dere sammen i et fellesskap, slik den også trekker dere mot Gud.

15. Hvordan kan vi gjøre andaktsgruppa til et fellesskap der hver og en kan kjenne seg godtatt og finne næring, og der nykommere kan føle seg velkomne? Søk å kjenne hverandre i det som er av evighet. Hjelp hverandre med å bære den bør som skyldes utilstrekkelighet.  Be for hverandre.  Når vi i kjærlighet tar del i hverandres gleder og sorger, rede til å gi hjelp og ta imot hjelp, kan andaktsgruppa bli et redskap for Guds kjærlighet og tilgivelse.

16. Gled dere over barna og de unge i møtet, og ta imot det de har å gi.  Husk at hele møtet har ansvar for hvert enkelt barn i fellesskapet.  Søk en fullest mulig utvikling av de evner Gud har gitt dem. Kan du dele din dypeste tro med barna, samtidig som du lar dem utvikle seg fritt, slik Guds ånd måtte lede dem?  Hjelper du dem til å dele sin innsikt med deg?  Er du rede til både å lære av dem og ta det ansvar du har for dem?

17. Bruker du nok tid sammen med andre i andaktsgruppa til å dele tanker om hvordan du forstår og opplever andakten, og hvordan du omsetter kvekertroen i praktisk liv? Er det noe som tar en så stor del av din tid og energi at det hindrer åndelig vekst og din tjeneste for Gud?  Gir du en rimelig del av dine penger til støtte for kvekersamfunnets arbeid?

18. Deltar du i månedsmøtene og andre forretningsmøter så ofte som du kan?  Er du tilstrekkelig fortrolig med vår forretningsmetode til at du kan bidra til en disiplinert gjennomføring av møtene?  Setter du deg godt inn i de vanskelige sakene som måtte komme opp, og kan du ta del i samtalen med en åpen og kjærlig holdning?  Er du beredt til å bidra til en prosess der andres innsikt og ønsker får plass ved siden av dine egne oppfatninger etter hvert som møtet søker den rette veien framover? Støtt møtet i bønn hvis du er forhindret fra å delta.

19. Holder dere forretningsmøtene i andaktens ånd og i tillit til Guds ledelse? Husk at vi ikke tar sikte på flertallsavgjørelser, ikke en gang konsensus. Vi har erfaring for at når vi venter tålmodig på guddommelig ledelse, vil den rette veien bli tydelig, og vi vil bli ledet til en felles beslutning.

20. Gleder du deg over mangfoldet av kultur, språk og trosuttrykk i vårt eget årsmøte og i det verdensomspennende kvekerfellesskapet?  Søk å utvide din forståelse av denne rikholdige arven og det brede spekteret av åndelig innsikt den representerer.  Ha både ditt eget og andre årsmøter med i dine bønner.

21. Samarbeid med andre religiøse grupper mot felles mål kan gi verdifull erfaring. Vær trofast mot kvekererfaringene, men forsøk også å forstå andre trossamfunns liv og vitnesbyrd, slik at dere sammen kan vokse i forståelse og vennskap.

22. Respekterer du «Det av Gud» i alle mennesker selv når det kommer til uttrykk på uvant måte, eller når det kan være vanskelig å få øye på?  Vi har alle vår egen gudserfaring og må søke å være trofast mot den. Hvis noen uttrykker sin gudserfaring på en måte som er fremmed for deg eller gjør deg urolig, prøv å forstå hva som ligger bak ordene og hva som har gitt styrke og næring til andres liv.  Lytt tålmodig. Unngå sårende kritikk og provoserende språk. La ikke styrken i din overbevisning få deg til å komme med ord og påstander som er taktløse eller usanne. Regn det for mulig at du kan ta feil.

23. Respekter at vi kan være ulike både i levemåte og i personlige forhold.  Vær forsiktig med å dømme andres måte å leve på.  Fremmer du gjensidig respekt og tilgivelse slik det ventes ut fra kjærlighetens evangelium?  Husk at hver og en av oss er et enestående og dyrebart Guds barn.

24. Gled deg over kraften og skjønnheten i ethvert vennskap som vokser i inderlighet, forståelse og gjensidig respekt. Verdsett «Det av Gud» i din venn. Det er aldri rett å gjøre bruk av et annet menneske ut fra selviske motiver. I nære vennskap kan vi både oppleve glede og risikere at vi blir såret.  Både glede og sorg kan åpne for Åndens virke i oss.

25. Ekteskap og partnerskap er for kvekere en religiøst basert forpliktelse, ikke bare en sivil kontrakt.  Begge parter i et forhold bør be om Guds hjelp til å holde sammen livet ut.  Husk at lykken avhenger av innlevelse og trofast kjærlighet på begge sider. Prøv å bli forent i et felles disippelforhold. Minn hverandre om verdien av bønn, utholdenhet og humoristisk sans.

26. Et livslangt forhold fører med seg både spenninger og samhørighet.  Hvis forholdet er anstrengt, søk hjelp til å forstå den andres synspunkt; søk også å forstå dine egne følelser, som kan vise seg å være sterke og destruktive.  Ta hensyn til ønsker og følelser hos barn som er involvert, og husk barnas vedvarende behov for kjærlighet og trygghet.  Søk Guds ledelse. Hvis du må igjennom den sorg som separasjon og skilsmisse fører med seg, prøv likevel å opprettholde en kommunikasjon preget av respekt og medfølelse.

27. Ser du de behov de forskjellige medlemmene i din familie har, og ser du de gaver de har fått?  Glem heller ikke dine egne ressurser og behov.  Søk å gjøre ditt hjem til et sted hvor det hersker fred og trivsel og som vitner om Guds nærvær.

28. Tenk nøye over det ansvar det er å være foreldre. Gjør vi alle vårt beste for å gi barn og unge kjærlighet og stabilitet? Vis sannhet og oppriktighet i din egen livsførsel og søk å oppmuntre barna dine til det samme. Støtter vi foreldre og andre som har ansvar for barn og unge, og holder vi dem i Lyset?

29. Hver livsperiode har sin egenart og åpner for nye muligheter. Se modig fram mot alderdommen, både for ditt eget vedkommende og for dem som står deg nær. Husk at alderen kan bringe visdom, sinnsro og klarhet. Søk så langt det er mulig å ordne det nødvendige i god tid så det ikke legges noen utilbørlig byrde på andre. Tenk med takknemlighet på de velsignelser og gleder livet har gitt deg. Prøv etter hvert som du blir eldre å bli klar over det rette tidspunkt til å gi fra deg ansvar til dem som er yngre. Når ytre aktivitet avtar, vil dine tanker og bønner kunne frigjøre kjærlighet og kraft hos andre.

30. Er du i stand til å godta tanken på din egen død og døden til dem som står deg nærmest?  Når vi kan godta døden som en kjensgjerning, blir vi frigjort til å leve mer helt og fullt.  Når du rammes av sorg, gi deg selv tid til å sørge.  Når andre har sorg, la dem være omfattet av din kjærlige omsorg.

31. Er du ærlig og sannferdig i alt du sier og gjør?  Bevarer du din redelighet i alle forretningssaker og i forhold til enkeltmennesker og organisasjoner? Bruker du penger og informasjon som er betrodd deg med diskresjon og ansvar?  Edsavleggelse innebærer to normer for sannhet.  Om du i stedet velger å bekrefte at du taler sant, vær da klar over hvilke krav dette stiller til din personlige integritet.

32. Hvis du utsettes for press til å gå på akkord med din personlige integritet, er du da forberedt på å stå imot?  Vårt ansvar overfor Gud og vår neste kan medføre at vi må innta upopulære standpunkter.  La ikke samfunnets konvensjoner eller frykten for å være annerledes virke inn på dine avgjørelser.

33. Prøv å leve enkelt, men verdsett også det vakre i alle dets former.  En enkel livsstil som er valgt frivillig, er en kilde til styrke.  La deg ikke overtale til å kjøpe noe du ikke trenger eller ikke har råd til. Bruk dine evner og dine eiendeler, ikke som mål i seg selv, men som gaver Gud har betrodd deg. Del dem med andre til Guds ære og under Guds ledelse. Forvalt dem i ydmykhet og med ansvarsbevissthet.

34. Det er ikke vi mennesker som eier verden, og vi kan ikke gjøre som vi vil i forhold til verdens ressurser.  Vis kjærlig omtanke for hele skaperverket, og gjør ditt for å bevare naturens skjønnhet og mangfold. Gjør hva du kan for å sikre at menneskenes forhold til naturen er preget av ansvar og ærefrykt for livet.  Gled deg over storheten i Guds vedvarende skapergjerning. Holder du deg informert om konsekvensene av din livsstil på det globale miljøet og den globale økonomi? Er du rede til å handle på grunnlag av denne kunnskapen?

35. Vurder kritisk de veier til lykke og fremgang som samfunnet tilbyr. Hva fører til ekte glede, og hva kan være nedbrytende og ødeleggende? Tenk over hvordan du bruker fritiden. Vær nøye i ditt valg av underholdning og informasjonskilder. Motstå ønsker om å skaffe deg eiendeler eller inntekter ved hjelp av uetiske investeringer, spekulasjoner, lotteri eller pengespill.

36. Vær ikke tilfreds med å godta tingene som de er, men hold ditt sinn åpent og spørrende. Er du på vakt overfor skikker eller praksis her og ellers i verden som nedvurderer eller forskjellsbehandler medmennesker på grunnlag av hvem eller hva de er, eller på grunn av deres tro?

37. Søk å forstå årsakene til sosial uro, urett og frykt. Arbeider du for en rettferdig og solidarisk samfunnsorden som lar alle få utvikle sine evner og som fremmer viljen til å tjene andre? Søk å vitne om menneskeverdet, også når det gjelder dem som bryter samfunnets konvensjoner eller lover. Prøv å finne nye muligheter for utvikling i vår tids sosiale og økonomiske liv.

38. Når du ser på de skader som skyldes bruk av alkohol, tobakk og andre vanedannende stoffer, vurder da om du bør begrense din bruk av dem, eller slett ikke bruke dem. Husk at selv moderat bruk av alkohol og andre rusgivende stoffer nedsetter dømmekraften og kan sette både den som bruker stoffene og andre i fare.

39. Vi er Guds hender og føtter, øyne og ører. Tar du vare på kroppen din? La ditt kosthold styres av det kroppen trenger. Sørg for nødvendig mosjon og fysisk trening tilpasset dine forutsetninger og din alder.

40. Holder du trofast ved vårt vitnesbyrd mot all krig som uforenlig med Kristi ånd? Vi er kalt til å leve i kraft av det liv og den ånd som tar bort grunnlaget for all krig. Prøv ved Guds kraft og nåde å vinne over det som kan være roten til konflikter. Hva i ditt eget liv kan inneholde spiren til ufred? Stå fast i vårt vitnesbyrd, selv når andre utfører eller forbereder voldshandlinger, men husk alltid at også de er Guds barn.

41. Bring inn i Lyset de følelser, holdninger og fordommer i deg selv som kan gi opphav til ødeleggende konflikter, og godta ditt behov for tilgivelse og nåde.  På hvilken måte tar du del i forsoningsarbeid mellom individer, grupper eller nasjoner?

42. Husk det ansvar du har som samfunnsborger for styre og stell på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vær villig til å ofre tid og krefter om det kreves av deg.

43. Respekter landets lover, men la din første lojalitet være til Guds vilje. Hvis du føler deg tilskyndet av sterk overbevisning til å bryte landets lover, er det viktig at du gransker din samvittighet nøye. Be andaktsmøtet om støtte og forbønn som kan gi deg styrke og klarhet til å se hva som er den rette veien.

44. Støtter du i tanker og bønn de som handler ut fra sin overbevisning, selv om du ville valgt annerledes?  Kan du sette til side dine egne ønsker og oppfatninger og sammen med andre søke å finne fram til Guds vilje?

45. Lev vågsomt. Når du står overfor valg i livet, velger du da den veien som gir rikest anledning til å bruke de evner Gud har gitt deg i tjeneste for Gud og medmennesker?  La ditt liv tale.  Når det er nødvendig å ta beslutninger, vær rede til å samles med andre for å søke klarhet, be om Guds ledelse og gi hverandre råd og støtte.

“Vær forbilder, vær eksempler i alle land, alle steder, på alle øyer, blant alle folkeslag, hvor dere enn kommer, slik at deres væremåte og livsstil kan forkynne blant og til alle slags folk; da vil dere kunne vandre gjennom verden i glad fortrøstning og svare på det av Gud i alle.”

George Fox, 1656.

Create a website or blog at WordPress.com